4 Säulen des Naturpark Fläming

Flämingradweg

The Fläming bicycle route from the R1 to the Elbe bicycle route

The „Fläming bicycle route“ is the connection of the R1 motorway in Bad Belzig (Brandenburg) through the western part of Nature Park Fläming / Sachsen-Anhalt with the Elbe bicycle route. In Garitz the road splits in two directions: towards Zerbst to Walternienburg and towards Roßlau to Dessau-Roßlau.
The Fläming bicycle route runs almost exclusively along existing streets and rural roads, which are up to 77% without or with minor defects and equipped for usability with children. In 20% of the length there are defects caused by motorised traffic when talking the bike path on the street.
The signage ends at the state border, for further signs there are recommendations.
The recommendation for cyclists is an invitation to the particularities of the Fläming by simply following the national cycle paths in the Fläming. The regional train Dessau-Berlin offers the possibility to go to areas by train.

From Bad Belzig to the state line

The R1 can be left in Bad Belzig or Bergholz. Over Börne or over the Hagelberg you can find Klein Glien in direction Wiesenburg. Wiesenburg Castle with its castle park and the Feldstein-Romanesque churches are but one example of many castles in the Fläming. Over the Wiesenburg Station the road guides you on the street and continues along via Medewitzerhütten and to Medewitz. Friends of nature could stop here and take a walk in the nature reserve Flämingbuchen or search for boulders. This is only recommended for hikers.
The cyclists go across state lines and go right to the calibration length of the state of Saxony Anhalt. It is allowed to drive there with your bicycle. After about two kilometer, go right again direction Reuden. Reuden is particularly known to the friends of motorsport; here you will find gastronomy, accommodation and a farm museum.
From Reuden the way leads to Grimme, where an inn, especially for group excursions, offers its services. (It is also possible to access Grimme directly from Golmenglin.) The bike tour guides you past the link between Dobritz and Polenzko. If you have the chance, visit the Christmas Church. With extra-large wooden figures, the Christmas story is exhibited. In Brent go right at the end of Polenzko direction Bärenthoren, in order to get to Garitz. Here you will find another info point of the Nature Park, located in a former starch factory, a village church museum with many models of village churches in the region of Zerbst and the village community. This church belongs to the first determined churches in the region. In the hotel „Am Weinberg“ you can reflect on your further route while eating some regional food.

Variation Dessau-Roßlau (19 km)

At the crossroads of the hotel Garitzer bend in the direction Kleinleitzkau. Stay on the road from Kleinleitzkau to Natho. Behind the entrance of Natho, bend left and use the new subpart of the bike path to Mühlstedt. Turn left to continue to Mühlstedt, drive through the Dorfstraße direction KohlStraße and bend left to Meinsdorf. On the left you will find Europadorf. Proceed towards the Bachgrund, go past Freibad into the street Rossel. Turn right at the roundabout and go under the railway underpass „Trockentunnel“. The road takes you past Kleingärten, over the bridge to the Rossel Waldstraße in Roßlau. Cross the street and take the Mühlenstraße to the junction with the Nordstraße, then left along Rössel and continue right in the extension to Mühlenreihe. On the Mühlengang, use the link road to the main street, and you will pass the Ölmühle. It goes straight through the small Marktstraße to the Roßlauer Marktplatz. If you head left, drive through the street „Am Schlossgarten“ to the bike path in the Südstaße. On the other side, you will find the Wasserburg and the Jagdschloss. Drive on the right to the crossroads to Dessau. The bike path runs parallel with the B 184 to the junction of Peisker, and left in the direction of Leiner Berg. At the crossing the Fläming bicycle route and the Elbe bicycle route come together.

Variation Zerbst-Walternienburg

On the Garitz-junction go straight past the information center towards Bornum. You should bend left to the Hauptstraße and follow the street into Bornum. To the north lies Trüben. There is a church devoted to the theme „Easter“ and is a theme church. The road continues to Bone. At the end of Bone bend left to Luso. Here the „christmas church“ was founded. Follow the signs to Zerbst on the Ringstraße and Weizen Berg to the Roßlauer straße and stay right on the B 184 to the Marktplatz. In the tourism information you will find extensive material about the town Zerbst / Anhalt. To go further bend left on the Bundesstraße to the „Alte Brücke“, passing the Sparkasse and go along the St. Bathlomeuskerk to the Schlossfreiheit.
You have reached the castle park. Use the Katharinenweg past the castle ruins, and venture out to the new monument „Katherina II“ and continue to the parking lot in the Gartenstraße.
Use the Gartenstraße on the left to the confluence with the Käsperstraße. Go right here right away, cross the railway crossing and follow the Tochheimer Straße. That route leads from the intersection Amtsmühle to intersection Wiesenmühle direction Niederlepte. From there proceed towards Hohenlepte from the right crossing to Nutha. Drive through Nutha to the Triftweg or take a tour of the grain museum and then follow the signs to Nutha Siedlung.
At the end of the Triftweg bend left onto the Waldweg, which brings you past Rittergut to Walternienburg. Go over the Friedensstraße, continue to the intersection with the Güterglücker Straße. Here you bend left. Follow the Güterglücker Straße to the Hauptstraße. If you have crossed the Hauptstraße, on your left you will find the Wasserburg of Walternienburg. You will find another information point of Nature Park Fläming, even though you are already in biosphere reserve Mittelelbe. The Elbe bicycle route, coming from the direction of Ronney, goes down to the Hauptstraße and then goes down towards Torheim.

On national bicycle routes through the Nature Park Fläming

Nature Park Fläming/Saxony-Anhalt offers bicycle tourists interesting culture and nature.

 • Fläming bicycle route: from Reuden to Dessau-Roßlau; from Gritz to Walternienburg
 • Elbe bicycle route: from Walternienburg to Gallin Departure in Nature Park Fläming: Zerbst/Anhalt; Dessau-Roßlau, Coswig (Anhalt), Lutherstadt Wittenberg, Zahna-Elster
 • Distance route E11: Dessau-Roßlau to Senst Departure in Nature Park Fläming: Coswig (Anhalt) (connection Elbe bicycle route) / Senst (connection R1)
 • Bicycle route R1: from Lutherstadt Wittenberg to Bad Belzig; Lutherstadt Wittenberg, Berkau (connection E11), Bergholz / Bad Belzig (connection Fläming bicycle route)
 • Bicycle route Berlin-Leipzig: Zahna-Elster to Lutherstadt Wittenberg; Zahna, Bülzig, Lutherstadt Wittenberg
 • Tour Dessau-Roßlau: from Rodleben (dirction Zerbst), Mühlstedt to Roßlau (until Fläming bicycle route)

The Fläming bicycle route from the R1 to the Elbe bicycle route

Flämingfietsweg van de R1 tot de Elbefietsweg

De “Flämingfietsweg” is de verbinding van de R1 autostrade in Bad Belzig (Brandenburg) door het westelijke deel van Natuurpark Fläming/Sachsen-Anhalt met de Elbefietsweg. In Garitz splitst de weg op in twee richtingen: richting Zerbst naar Walternienburg en richting Roßlau naar Dessau-Roßlau.
De Flämingfietsweg loopt bijna uitsluitend langs bestaande straten en landelijke wegen, die tot 77% geen of geringe gebreken hebben en voor de bruikbaarheid met kinderen uitgerust zijn. Bij 20% van de lengte zijn er gebreken door de belasting van het gemotoriseerde verkeer bij het lopen van de fietsweg op de straat.
De bewegwijzering eindigt aan de staatsgrens, voor de verdere wegwijzering zijn er aanbevelingen.
De aanbeveling voor fietsers is een uitnodiging om de bijzonderheden van de Fläming te leren kennen door simpelweg de landelijke fietswegen te volgen in de Fläming. De regionale trein van Dessau naar Berlijn biedt de mogelijkheid om ook gedeeltes te rijden.

Van Bad Belzig naar de Staatsgrens

De R1 kunt u in Bad Belzig of Bergholz verlaten. Over Börne of over de Hagelberg rijdt u naar Klein Glien om in richting Wiesenburg verder te rijden. Kasteel Wiesenburg met zijn kasteelpark en de Romaanse Feldstein-kerken zijn maar een voorbeeld van een groot aantal kastelen en burchten in de Fläming. Over het station van Wiesenburg gidst de weg u op de straat via Medewitzerhütten en verder langs Medewitz. Vrienden van de natuur kunnen hier even stoppen en een wandeling in het beschermd natuurgebied Flämingbuchen maken of rotsblokken zoeken. Dat is wel enkel voor wandelaars aan te bevelen.
De fietsers steken de staatsgrens over en buigen op de kalibratielengte van de staat Sachsen Anhalt rechts af. Het is toegestaan om daar met de fies te rijden. Na ongeveer twee kiloeter buigt u opnieuw rechts af richting Reuden. Reuden is bijzonder gekend bij de vrienden van de motorsport, hier vindt u gastronomie, overnachting en een boerenmuseum.
Vanuit Reuden leidt de weg naar Grimme, waar een herberg, vooral voor groepenuitstappen, zijn diensten aanbiedt. (Het is ook mogelijk Grimme direct te bereiken over Golmenglin.) De fietstour gidst u voorbij de verbindingsweg tussen Dobritz en Polenzko. Wie de mogelijkheid heeft, kan de Kerstmiskerk bezoeken. Met extra grote houten figuren wordt het kerstverhaal tentoongesteld. In richting Brenthoren buigt u aan de uitgang van Polenzko rechts af, om naar Garitz te rijden. Hier bevindt zich in de vroegere zetmeelfabriek een infopunt van het Natuurpark, een dorpskerkenmuseum met vele modellen van dorpskerken in de regio van Zerbst en het dorpsgemeenschapscentrum. Die kerk hoort bij de eerste vastbesloten kerken in de regio. In het hotel “Am Weinberg” heeft u bij het regionale eten bedenktijd om uw verdere rijweg uit te werken.

Variante Dessau-Roßlau (19 km)

Aan het Garitzer kruispunt of aan het hotel buigt u af richting Kleinleitzkau. Blijft u op de straat van Kleinleitzkau tot Natho. Achter de ingang van Natho buigt u links af en gebruikt u het nieuwe subdeel van de fietsweg naar Mühlstedt. Rijdt u links naar Mühlstedt verder, rijdt u door de Dorfstraße richting Kohlenstraße en buigt u links naar Meinsdorf af. Aan de linkerkant vindt u Europadorf. Rijdt u verder tot aan de Bachgrund, aan Freibad voorbij in de Rosselstraße. Voor de rotonde rechts afbuigen en de spoorwegonderdoorgang “Trockentunnel” gebruiken. De weg voert u voorbij Kleingärten, over de Rosselbrücke naar de Waldstraße in Roßlau. Steekt u deze over en rijdt op de Mühlenstraße tot aan de kruising met de Nordstraße, dan links in de verlenging aan de Rössel langs en rechts verder in de Mühlenreihe. Aan de Mühlengang de verbindingsweg naar de Hauptstraße gebruiken, zo komt u voorbij de Ölmühle. Rechtdoor gaat het verder door de kleine Marktstraße tot aan de Roßlauer Marktplatz. Wanneer u links aanhoudt, rijdt u door de straat “Am Schlossgarten” tot aan de fietsweg in de Südstaße. Daartegenover bevinden zich de Wasserburcht en het kleine Jachtkasteel. Rechts rijdt u over het kruispunt naar Dessau. De fietsweg voert u parallel naar de B 184 tot aan de kruising Peisker, links in de richting van Leiner Berg. Aan de kruising sluit de Flämingfietsweg aan bij de Elbefietsweg.

Variante Zerbst-Walternienburg (26 km)

Aan de Garitz-kruising rijdt u rechtdoor aan het infopunt voorbij verder richting Bornum, Daarvoor buigt u aan de Hauptstraße links af en volgt u de straat door Bornum. In het noorden ligt Trüben. Hier heeft een kerk zich aan het thema “Pasen” gewijdt en is een themakerk geworden. De weg voert u verder naar Bone. Aan de uitgang van Bone buigt u links naar Luso af. Hier is de “gezangboekkerk” opgericht. Volgt u de bewegwijzering naar Zerbst over de Ringstraße en Weizenberg naar de Roßlauer straße en blijft u rechts op de B 184 tot aan de Marktplatz. In de toerismedienst vindt u uitgebreid materiaal over de stad Zerbst/Anhalt. Om verder te rijden buigt u aan de Bundesstraße links af in de “Alte Brücke”, voorbij de Sparkasse en langs de St. Bathlomeuskerk gaat u naar de Schlossfreiheit.
U bereikt het kasteelpark. Gebruik de Katharinenweg aan de kasteelruïne voorbij, en bezichtig het nieuwe monument “Katharina II” en rij verder tot aan de parkeerplaats in de Gartenstraße.
Gebruik links de Gartenstraße tot aan de samenvloeiing met de Käsperstraße. Hier rijft u rechts verder, steek de spoorwegovergang over en volg rechtdoor de Tochheimer Straße verder. Die route leidt voorbij aan de kruising Amtsmühle tot aan kruising Wiesenmühle richting Niederlepte. Van daar gaat u verder richting Hohenlepte tot aan de rechtse kruising naar Nutha. Rij door Nutha tot aan de Triftweg of bezichtig het graanmuseum en volg daarna de wegwijzers naar Nutha Siedlung.
Aan het einde van de triftweg buigt u links af naar de Waldweg, die u voorbij Rittergut naar Walternienburg brengt. Over de Friedensstraße rijdt u verder naar de kruising met de Güterglücker Straße. Hier buigt u links af. Volg de Güterglücker Straße tot aan de Hauptstraße. Als u de Hauptstraße overgestoken hebt, ligt aan uw linkerkant de Waterburcht Walternienburg. Ook hier bevindt zich een infopunt van Natuurpark Fläming, hoewel u zich al in biosfeerreservaat Mittelelbe bevindt. De Elbefietsweg, komend uit richting Ronney, voert tot aan de Hauptstraße en loopt weer verder richting Torheim.

Op nationale fietsroutes door het Natuurpark Fläming

Het Natuurpark Fläming/Sachsen-Anhalt biedt fietstoeristen interessante cultuur en natuur.

 • Flämingfietsweg: Van Reuden tot Dessau-Roßlau; van Gritz naar Walternienburg
 • Elbefietsweg: Van Walternienburg naar Gallin
  Vertrek in Natuurpark Fläming: Zerbst/Anhalt; Dessau-Roßlau, Coswig (Anhalt), Lutherstadt Wittenberg, Zahna-Elster
 • Afstandsroute E11: Dessau-Roßlau tot Senst
  Vertrek in Natuurpark Fläming: Coswig (Anhalt) (verbinding Elbefietsweg) / Senst (verbinding met R1)
 • Fietsweg R1: Van Lutherstadt Wittenberg naar Bad Belzig; Lutherstadt Wittenberg, Berkau (verbinding met E11), Bergholz / Bad Belzig (verbinding met Flämingfietsweg)
 • Fietsweg Berlin-Leipzig: Zahna-Elster tot Lutherstadt Wittenberg; Zahna, Bülzig, Lutherstadt Wittenberg
 • Rondreis Dessau-Roßlau: Van Rodleben (richting Zerbst), Mühlstedt tot Roßlau (tot aan de Flämingfietsweg)

Flämingfietsweg van de R1 tot de Elbefietsweg

Der Flämingradweg führt aus der Mitte des Flämings bis zur Elbe. Er verbindet den Radfernweg R1 in Bad Belzig mit dem Elberadweg bei Walternienburg oder bei Dessau-Roßlau. Er ist der ideale Radweg, um die Schönheiten des Hohen Flämings und des Vorflämings zu entdecken. Mich reizt es schon lange, diese Tour abzufahren. Aber zuerst ist eine Entscheidung zu treffen.

Hier gibt es die Tour auf Komoot und Outdooractive

Die Entscheidung

Wo soll ich starten? Im Fläming oder an der Elbe? Falls an der Elbe, in Dessau oder in Walternienburg? Ich entscheide mich für einen Start in Dessau, mit guten Gründen: Zum einen will ich fotografieren und filmen. Mit der Sonne im Rücken lassen sich die Motive leichter entdecken. Der Film der Actioncam wirkt auch besser, wenn die Kamera nicht hauptsächlich nach Süden auf die Sonne gerichtet ist. Zum anderen ist der Zugfahrplan zu bedenken. Ich will den Flämingradweg einmal abfahren, zurück soll es mit der Bahn gehen. Während die Bahn aber von Bad Belzig immerhin jede Stunde Richtung Berlin abfährt, passiert das in Dessau nur alle zwei Stunden. Den kleinen Nachteil, dass ich so auf der 60 Kilometer langen Strecke den Höhenunterschied von 141 Meter aufwärts überwinden muss, nehme ich in Kauf.

Von Dessau bis Garitz (19 Kilometer)

Der Start am Bahnhof in Dessau ist einfach, auch wenn der Flämingradweg selbst nicht ausgeschildert ist. Doch alle Richtungen führen in eine Richtung – und so stoße ich bald am Landhaus Dessau auf den Elberadweg. Hier muss man nach links fahren bis man auf die große Straße nach Roßlau stößt.

Die breite Brücke über Mulde und Elbe ist zwar ziemlich befahren, dennoch ist es ein herrlicher Ausblick auf die Landschaft. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass man auf dem Radweg über die Brücke nicht rechts, sondern links fahren muss.

In Roßlau habe ich einige Probleme, den richtigen Weg durch die Stadt zu finden. Doch zuerst besichtige ich kurz die aus dem 12. Jahrhundert stammende Burg Roßlau, die leider gegenwärtig nur gelegentlich noch für Veranstaltungen genutzt wird, meist aber leer steht. Beeindruckend ist sie trotzdem.

Irgendwie schlage ich mich Richtung Meinsdorf durch, wo ich das Europadorf besichtige und am Restaurant Eichenkranz auch wieder auf den Flämingradweg stoße. Von dort geht es weiter durch das schöne Flämingdorf Mühlstedt mit seiner spätromanischen Feldsteinkirche (um 1280).

An einem Windrad kurz hinter Mühlstedt biegt der Flämingradweg nach links auf einen “multifunktionalen” Weg ein. Es geht gemühtlich durch eine kleine Allee, links und rechts weite Ackerflächen. Mancher Ausblick lässt mich an die Toskana denken. Spätestens jetzt hat mich die Ruhe des Flämings ganz gefangen genommen. Kann es bessere Erholung geben, also so streßfrei vor sich hinzufahren, kaum jemandem zu begegnen und die Gedanken frei kreisen zu lassen?

Später geht es durch einen typischen Kiefernwald. Als ich diesen wieder verlasse ist der nächste Ort erreicht, Natho. Links des Weges erstreckt sich ein weites Feld mit abgeblühten Sonnenblumen. Das Feld auf der rechten Seite lädt mich dagegen zum längeren Verweilen ein. Dort gibt es ein Gehege voller Damhirsche. Es macht Spaß, diese Tiere zu beobachten. Ich nutze die Gelegenheit für eine kurze Rast.

Im nächsten Ort, in Kleinleitzkau drehe ich eine Ehrenrunde. Die Einwohner haben ihre Vorgärten und Straßenfronten wunderbar herbstlich dekoriert. Kurze Zeit später erreiche ich Garitz.

Impressionen von Dessau bis Garitz

Auf dem Flämingradweg

Mein Ausgangspunkt: Bahnhof Dessau

Fakten

 • Varianten: Bad Belzig – Dessau und Bad Belzig – Walternienburg
 • Länge: 60 Kilometer (Dessau – Bad Belzig) bzw. 69 Kilometer (Walternienburg – Bad Belzig)
 • Dauer: ca. 4 Stunden
 • Dauer mit Rast und Besichtigungen: 9 Stunden
 • Verlauf: fast ausschließlich auf vorhandenen Straßen und ländlichen Wegen
 • Tiefster Punkt: 59 Meter
 • Höchster Punkt: 152 m (ohne Abstecher auf den 200 Meter hohen Hagelberg)

Meilensteine:

Polenzko
Weihnachtskirche


Garitz
Naturparkinfopunkt und Dorfkirchenmuseum


Zerbst
Stadtmauer, Schlossgarten mit Schlossruine und Denkmal Katharina II., Francisceum mit historischer Bibliothek, Museum der Stadt Zerbst mit Sammlung „Katharina II.“


Nutha
Kornmuseum


Walternienburg
Wasserburg mit Naturparkinfopunkt


Meinsdorf
Europadorf


Rosslau
Wasserburg, Schiffbau- und Schifffahrtmuseum


Dessau
Bauhaus, Meisterhäuser, Dessau-Wörlitzer Gartenreich, Technikmuseum Hugo Junkers

Garitz

In Garitz bin ich mit dem gebürtigen Garitzer und Ortsbürgermeister, Mario Rudolf, verabredet. Mario Rudolf ist selbst begeisterter Radfahrer und einer der Initiatoren des Flämingradweges, als die Idee 2006/2007 geboren wurde. Bis heute ist er sehr engagiert für den Naturpark Fläming.

Wir treffen uns an der “Alten Stärkefabrik”. Das Gebäude wurde um 1900 vom Bruder des letzten Rittergutsbesitzer erbaut und hat seitdem eine wechselvolle Nutzung erfahren. Heute ist das ehemalige Fabrikgebäude liebevoll saniert und dient als multifunktionales Dorfzentrum und als Infopoint des Naturparks Fläming. Hier kann man als Radfahrer Rast machen und auf Toilette gehen.

Hier findet man auch ein einzigartiges Museum: das Dorfkirchenmuseum. Das Museum beherbergt zahlreiche Miniaturmodelle von Dorfkirchen der Region, eine Fotoausstellung, aber auch historisches Inventar wie alte Kirchenbänke, ein Taufstein oder ein Kanzelaltar aus der Kirche Griebow. Eine ebenso einfache wie überzeugende die Idee, wie ich finde. Neben dem Dorfkirchenmuseum findet man in Garitz noch eine gut sanierte Feldsteinkirche und den alten Dorfbackofen.

Garitz versteht sich als Portalgemeinde, als Portal in den Fläming. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum hier zwei Varianten des Flämingradweges aufeinander treffen. Den einen Strang bin ich von Dessau-Roßlau her gekommen, der andere führt von Walternienstein nach Garitz. Ab hier führen beide gemeinsam weiter ins Brandenburgische.

Von Garitz bis an die Landesgrenze

Von Garitz geht es nach Polenzko. Für mich wird die Zeit langsam knapp, deshalb muss ich leider die dortige Weihnachtskirche auslassen. Aber das hole ich auf jeden Fall nach. Auch für einen Abstecher nach Bärenthoren bleibt keine Zeit. Dabei hätte ich mir gern die Bärenthorener Kiefernwirtschaft des Forstwissenschaftlers Friedrich von Kalitsch angesehen. Auch das also bleibt für später.

Beim Verlassen von Polenzko stelle ich mich samt Fahrrad einmal auf eine LKW-Wage: glatt 100 Kilogramm. Offenbar sind mein Fahrrad und die mitgeführte Technik verdammt schwer.

Bald hinter Polenzko geht es in den Wald. Für viele bedeutet Fläming schlicht Wald. Jetzt also bin ich im Kern des Hohen Flämings angelangt. Ich genieße die saubere Luft. Der nächste Ort, Grimme, befindet sich im Quellgebiet der Nuthe, einem Nebenfluss der Elbe. Der Ort erweist sich als ein Flämingort voller typischen Landlebens.

In Grimme könnte ich die Strecke abkürzen und direkt nach Golmenglin fahren. Aber ich entschließe mich, weiter dem ausgeschilderten Weg zu folgen. Dieser führt mich nach Reuden/Anhalt, das offenbar magisch auf Motoradfahrer wirkt.

Dann geht es bis Brandenburg nur noch durch Wald.

Der letzte Abschnitt des Flämingradweges in Sachsen-Anhalt wird durch die 1850 Meter lange Kalibrierstrecke Sachsen-Anhalt gebildet. Hier werden die geodätischen Messinstrumente überprüft und kalibriert, die durch den natürlichen Verschleiß und die Alterung der integrierten Elektronik ungenau geworden sind.

Von der Landesgrenze bis Bad Belzig

Die Kalibrierstrecke stößt direkt auf die Straße nach Medewitz. Zwar ist auch hier die Landschaft sehr schön, aber dass man die ganze Strecke bis Wiesenburg auf der Straße fahren muss ist ein Manko, das hoffentlich noch behoben wird.

Wiesenburg trägt seinen Beinahmen zu Recht: “Perle des Flämings”. Den ab 1863 vom damaligen Schlossherrn, Curt Friedrich Ernst von Watzdorf, geschaffenen und 123 Hektor großen Park sollte man auf keinen Fall auslassen.

Nach Wiesenburg geht es wieder auf einem Radweg weiter. In Klein Glien mache ich einen Abstecher auf den Hagelberg, der bis vor Kurzem noch als die höchste Erhebung des Landes Brandenburg galt. Von hier oben hat man eine herrliche fast 360 Grad umfassende Aussicht auf die umliegende Landschaft. Der Hohe Fläming liegt mir zu Füßen.

Gleich neben dem Berg und dem Dorf Hagelberg befindet sich ein Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht von Hagelberg am 27. August 1813 während der Befreiungskriege gegen Napoleon Bonaparte. Da es damals bereits seit Mittag regnete, waren Pulver und Gewehre vielfach feucht geworden, so dass die Soldaten überwiegend mit Bajonetten und Gewehrkolben kämpften. Die Schlacht wird daher auch als Kolbenschlacht bezeichnet.

Die weitere Fahrt führt mich zurück nach Klein Glien und weiter nach Borne. Leider bleibt mir auch hier zu wenig Zeit, z.B. für einen Besuch des Künstlers Victor Bisquolm. Auf jeden Fall aber mache ich einen Abstecher zur Bockwindmühle.

Hinter dem kleinen Angerdorf Bergholz führt mich ein traumhaft schöner Radweg endlich ans Ziel, nach Bad Belzig auf die Burg Eisenhardt.

Impressionen von Garitz bis zur Landesgrenze

Entlang des Flämingradweges
Karte des Flämingradweges

Fazit

Der Flämingradweg ist eine Strecke, die sich lohnt. Im Herbst, aber sicher auch zu anderen Jahreszeiten. Es ist eine ruhige und wenig anstrengende Strecke, ideal zum Erholen, Genießen, Entdecken und Nachdenken. Probieren Sie es aus!

Alternativroute:
Von Walternienburg nach Garitz

Auch die Strecke von Walternienburg nach Garitz bietet vielfältige landschaftliche und kulturelle Eindrücke. Schon der Startpunkt ist ein Kleinod, die Burg Walternienburg. Ein besonderer Höhepunkt ist sicher Zerbst mit den Resten seines alten Schlosses und den Erinnerungen an Katharina die Große, die hier kurze Zeit lebte.

Denkmal Katharina der Großen Zerbst/Anhalt
Foto: Andreas Trunschke
Foto: Andreas Trunschke
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner